Algemene voorwaarden voor huurders

 1. Onder kandidaat-huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor Hopibon.nl bemiddeld. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon die de voorwaarden voor het huren van een specifieke woning mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd.
 2. Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte waarvoor Hopibon.nl bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars.
 3. De aangeboden woonruimte wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder.
 4. Om in aanmerking te komen voor woonruimte via Hopibon.nl dient men zich in te schrijven bij Hopibon.nl.
 5. Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos. Deze bezichtiging vindt pas plaats nadat kandidaat-huurder zich bij Hopibon.nl heeft ingeschreven en dus ook akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden voor Huurders en de Hopibon.nl privacy statement.
 6. Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte wordt een intentieverklaring tot huur getekend.
 7. Met de ondertekening van de intentieverklaring verplicht de kandidaat-huurder zich tot het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden ongeacht de reden. Hopibon.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor deze keuze van de eigenaar/verhuurder.
 8. Kandidaat-huurder betaalt Hopibon.nl administratie- en dossierkosten. Indien er geen huurcontract tot stand komt worden de administratie- en dossierkosten binnen twee weken geretourneerd aan de kandidaat-huurder.

 

 1. Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat- huurder zelf.
 2. Alle door Hopibon.nl gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen.
 3. Alle door Hopibon.nl en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. Hopibon.nl kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Hopibon.nl verstrekte informatie.
 4. nl is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder vrijwaart Hopibon.nl voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar /verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.
 5. nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan Hopibon.nl is verstrekt.
 6. Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en Hopibon.nl is Nederlands recht van toepassing.